top of page
Image by Matheus Viana

全靠您哋支持!

以下係各個一直以黎對粵語配音不離不棄嘅聲音資料庫, 配音資訊網站同討論區。老土都要講句你哋一直嘅支持真係我哋繼續做嘅動力! 歡迎各位撳入去睇吓!

bottom of page